۰۱:۱۶ - سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

 
یکی از محوریترین معاونت ها ، معاونت دانشجویی و فرهنگی می باشد که ارتباطی پویا و مستقیم با دانشجویان دارد .
محور های اصلی وظایف و فعالیت های معاونت:
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
نظارت بر اجرا آیین نامه های دانشجویی
برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه
پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه
ایجاد ارتباط با مراکز و موسسات فرهنگی
برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت  به انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی
و....