کمیته ی انضباطی

کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی که تحت نظر معاونت دانشجوئی فعالیت می کند متشکل از مسئولین واحد دانشگاهی و نماینده دانشجویان است و وظیفه رسیدگی به تخلفات و تقلب دانشجویان را برعهده دارد .

تعریف تقلب : هرکاری که ارتقاء نمره را به طرز غیرقانونی برای دانشجو فراهم نماید ( چه شفاهی ، چه کتبی ،‌ و چه انتقال اطلاعات ) تقلب نام دارد .

تعریف تخلف : هر کاری که موجبات بی نظمی در برگزاری امتحان ( بدون انگیزه به بالا بردن ارتقاء نمره برای دانشجو ) فراهم نماید ،‌تخلف نامیده می شود .

-1شروع کار کمیته انضباطی دانشجوئی با گزارشاتی از قسمتهای مختلف دانشگاه به معاونت دانشجوئی در خصوص ارتکاب دانشجو به تخلف آغاز می گردد . پس از اخذ کارنامه و مطالعه وضعیت تحصیلی دانشجو از وی در خصوص گزارشات رسیده مصاحبه بعمل می آید و از نامبرده برای دفاع در جلسه کمیته انضباطی دعوت می شود .

-2این کمیته براساس آئین نامه انضباطی دانشجوئی مصوب سازمان مرکزی تخلفات دانشجوئی را مورد رسیدگی قرار داده و آراء لازم را صادر می کند پس از ابلاغ رای دانشجو به مدت ده روز حق اعتراض به رای صادره برای دانشجو محفوظ بوده و در مرحله تجدید نظر رای نهائی صادر شده و در سوابق دانشجو ملحوظ می گردد .

-3جرائم و تخلفات دانشجوئی که در این کمیته رسیدگی می شود الف : جرائم عمومی شامل توهین به کارمند یا اساتید ، فحاشی ،‌جعل امضاء و اسناد دولتی ب : تخلفات آموزشی و اداری و امتحانی یا فرستادن فرد دیگر به جای خود ج : تخلفات سیاسی د : تخلفات اخلاقی : استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی ه : عدم رعایت شئون دانشجوئی و پوشش و آرایش مبتذل