مسؤل دفتر

 

مسئول دفتر:              آقای اصغری      

                              
مدرک:                                  کارشناسی ارشد

داخلی:                                 177