خوابگاه دانشجویی

خوابگاه دانشجویی خواهران  واحد بوئین زهرا

آدرس: بلوار طالقانی حوزه علیه خواهران طبقه دوم

تلفن : 02834226240

جهت اسکان و عقد قرارد  به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه گردد.

ودیعه: 84000تومان

اجاره ماهیانه: 48000تومان